Potato harvest - Threemile Farms
Potato Harvest - Threemile Canyon Farm
copyright 2012 - Gildemeister